Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter


Vedtægter for Bokseklubben Galten, forkortet BK Galten


§1. Foreningens navn er BK Galten, og hjemsted er Skanderborg Kommune. Med startdato den 21-1-2013


§2. Foreningens formål:

BK Galten har til hovedformål at undervise unge mænd og kvinder mellem 13 og 30 år i at bokse kampe, samt at motionister fra 16 år og op bliver trænet seriøst.


§3 Medlemskab, organisationer og kommunikation:

Har BK Galten kamp-medlemmer, vil klubben være medlem af DaBu og DIF og dermed underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

Al korrespondance i foreningen er baseret på elektronisk kommunikation.


§4 Optagelse af medlemmer:

Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 13 år. Optagelse af umyndige medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge. Passive medlemmer, der ønsker at støtte eller at arbejde for boksesporten gennem foreningens arbejde kan også optages. Passive medlemmer, herunder bestyrelse, optages i ”BK Galtens Venner”.


§5. Kontingent:

Kontingenter for medlemskab fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal betales forud og er bindende for et år ad gangen. Nybegyndere har ret til 1 prøvetime. Passive medlemmer skal betale kontingent for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer betaler samme kontingent som passive medlemmer. Særlig kontingentsats for repræsentanter og suppleanter fastsættes ligeledes på den ordinære generalforsamling.


§6 Udmeldelse – eksklusion

Gyldig udmeldelse skal være skriftlig og fremsendes per mail til foreningens kasserer og være denne i hænde senest 14 dage før kontingentperiodens udløb. Hvis et medlem er i kontingentrestance ud over en måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende. Dette skal ske skriftligt per brev eller mail. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan på ny optages som medlem af foreningen, før vedkommendes gæld til foreningen er afviklet. Bestyrelsen kan desuden ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Bestyrelsens beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer en afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sin version af sagen, og kan kræve, at spørgsmålet vedrørende eksklusionen afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har det berørte medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen, og skal endvidere have adgang til denne for at fremlægge sin sag. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.


§7. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningsanliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i april måned, skal indkaldes med mindst to ugers varsel per mail til samtlige medlemmer. Dagsorden bekendtgøres ligeledes skriftlig senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse til optagelse på dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, og har været medlem af foreningen i mindst et år før generalforsamlingens afholdelse, og ikke er i kontingentrestance. Den ene forælder eller værge til et medlem under 16 år, er valgbar til bestyrelsen, samt har en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Eventuelle æresmedlemmer kan uden stemmeret overvære generalforsamlingen.


§8 Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning til godkendelse

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt fremlæggelse af budget for det kommende år

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

a) Formand – på valg i ulige år

b) Næstformand – På valg i lige år

c) Kasserer – på valg i ulige år.                                                                                                                                                     d) Sekretær – på valg i hvert år

e) Bestyrelsesmedlemmer – på valg hver år (1-5 personer)

f) Suppleanter – 2 personer på valg hver år

g)Valg af revisor (2-årig periode) og revisor suppleant (1-årig periode)

7. Eventuelt


§9. Generalforsamlingens afvikling.                           

Generalforsamlingen vælger sin dirigent til at lede mødet. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Jf. dog §6, 7, 15 og 16 stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsformen. Dog skal afstemning og valg på begæring fra 2/3 stemmeberettigede fremmødte medlemmer foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger føres til referat.


§10. Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen om det emne der ønskes behandlet. Ved indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §7 stk. 1


§11. Bestyrelse – Valg.

Bestyrelsen er foreningens ledelse i det daglige og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen i BK Galten består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær, 1-5 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal vælges formand og kasserer, og i lige årstal vælges næstformand og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan i alle poster finde sted.


§12 Bestyrelse – Tegningsret.

Den nyvalgte bestyrelse skal afholde sit første møde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede heriblandt formand eller næstformand. Ved hvert bestyrelsesmøde aftales dato for nyt bestyrelsesmøde. Der skal tages referat over bestyrelsens møder.

Foreningen tegnes af formand og kasserer. I formandens fravær træder næstformanden i hans sted. Ved økonomiske dispositioner over kr. 3000.- kræves tilsagn/underskrift af formand og kasserer. I sager der angår køb, salg eller pantsætning af løsøre tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i forening.                                                                                 


§13 Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Driftsregnskab og status forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§14 Revision.

Revision varetages af revisor, som vælges på generalforsamlingen jf. paragraf 8, punkt 6 g).


§15 Vedtægtsændringer.

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget


§16 Foreningens opløsning.

Beslutning om opløsning af bokseklubben træffes af bestyrelsen i enighed. Følgende forudsætninger skal kunne opfyldes Stk. 1. Beslutningen skal for at være gyldig behandles på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.  Stk. 2. På Generalforsamlingen skal mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for ændringen. Stk. 3. Bestyrelsens flertalsafgørelse skal skriftligt fremlægges og senest foreligge på den sidste af de to generalforsamlinger, og tilkendegive tilslutning til ændringen. Stk. 4. Ved foreningens opløsning overgår foreningens formue til velgørende formål, som besluttes på de to afsluttende generalforsamlinger.